Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZVJ níž

Různé druhy licence

Vzdělávání v České jezdecké federaci
Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví
• Zkoušky základního výcviku jezdce
všeobecná licence, pony,vytrvalost,spřežení,reining,voltiž
• Zkoušky cvičitele
všeobecná licence,vytrvalost, spřežení, reining,voltiž
• Zkoušky trenéra
všeobecná licence,vytrvalost,spřežení,reining,voltiž
• Zkoušky stavitele parkurů a tratí
všestrannost,spřežení,vytrvalost
• Zkoušky rozhodčího
skoky,drezúra,všestrannost,spřežení,vytrvalost,reining,voltiž
Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.4.2005.

ZZVJ
jezdecká
licence
od 12 let
ZZVJ-P
od 8 let
ZZVJ-A
od 16 let
ZZVJ-E
od 12 let
ZZVJ-R
od 12 let
ROZHODČÍ
od 21 let
3 roky držitel
stanovené
licence ČJF
(specializace/
disciplíny)
STAVITEL
PARKURU
A TRATÍ
Od 25 let
3 roky držitel
stanovené
licence ČJF
ev.bronzový
odznak
(specializace /
disciplíny)
Národní
rozhodčí
(specialista)
praxe min.
4 roky
min 33/20
závodů
Národní
stavitel
parkurů
a tratí
praxe min.
4 roky
100 parkurů
30 soutěží
všestrannoti
20 soutěží
spřežení
vytrvalosti
CVIČITEL
od 18 let
min.3 roky
jezdecká licence
TRENÉR
od 25 let
maturita
min.5 let držitel
cvičitelské licence
výkonnost „S“

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE

- ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE
(ZZVJ)

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.
K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku jezdce za následujících podmínek
(neplatí pro jezdce voltiže, pony, spřežení , reiningu a vytrvalosti).
1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.
2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
- vodění a předvádění koně
- drezurní úloha – národní úloha č.Z1 nebo Z2
- překonání parkuru ve výšce 70 – 90 cm s 1 distancí , 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet
z klusu
3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :
- anatomie a fyziologie koně
- napájení, krmení, ošetřování a kování
- úrazy a nemoci koní
- základní zdravotní ošetření
- ústroj jezdců , postroj koní
- bezpečnost jezdce a základní první pomoc
- disciplíny jezdeckého sportu
- základní znalost pravidel
Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.
4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.
5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se.
Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek
(technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.
6) Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n/L. ,
Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu – ZZVJ Policie ČR.
Opravné zkoušky
- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve
za 6 měsíců .
- Jezdec,který neuspěje u zkoušek v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje) ,opakuje celou
praktickou část nejdříve za 6 měsíců.
- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) ,opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.
- Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.
Přerušení zkoušek
V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit).
Hodnocení zkoušky základního výcviku
- V drezúře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech – krok,klus,cval,provedení kruhu,srovnání koně
a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
- Ve skoku na parkuru je základním kritériem hodnocení – rovnováha, styl jezdce.
- V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu – min.30 správných odpovědí (z 35 otázek)=splnil.
Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil / nesplnil.
Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.
Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o
zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří
splnili, vydána „Licence jezdce“.
Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce
Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující
podmínky:
1) halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezúře (drezurní obdélník 20 x 40 m)
2) halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové (viz.předepsaný
plánek parkuru)
3) ustájení pro koně kandidátů zkoušek
4) obsluhu pro stavbu překážek
5) místnost pro vypracování testů
6) prostor pro vodění a předvádění koně
Pomůcky potřebné při zkouškách
1) - každý kandidát si musí zajistit koně, se kterým bude provádět zkoušku (může být jiný pro drezúru a pro
parkur, na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci )
- kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy
-kandidát si přinese psací potřeby
- kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle skokových pravidel jezdec.sportu
čl.256 a čl.257
2) startovní čísla (pořadatel)
3) překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)
4) drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)
5) tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)
Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :
- hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede
instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení
- další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku
(hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející,kteří
mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)
Časový program
8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)
hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. předvádění a vodění koně
drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 – 20)
14.00 hod. skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 – 1)
16.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
17.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti
(Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků
apod.)
Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce:
1. Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
2. Kdo organizuje jezdec.sport v České republice.
3. Popis koně (části těla, tvary hlavy,…)
4. Barvy koní.
5. Získané a vrozené znaky u koní.
6. Tělesná teplota koně.
7. Základy krmení a napájení koní (základní krmiva, spotřeba vody,…)
8. Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní a přístup ke koním.
9. Ošetřování koní před a po výcviku.
10. Podkování a ošetřování kopyt.
11. Základy chovu koní.
12. Nemoci koní a jejich léčení.
13. Úrazy koní a jejich ošetření.
14. Zlozvyky koní.
15. Očkování pro koně i jezdce.
16. Zásady první pomoci.
17. Nohosled koně v základních chodech.
18. Základní chody koně.
19. Ochranné pomůcky koně při výcviku a soutěžích.
20. Ochranné pomůcky pro jezdce.
21. Úbor a výstroj jezdce při tréninku a soutěžích.
22. Popis jezdecké výstroje (sedlo, uzdečka,…)
23. Pomocné otěže.
24. Popis správného sedu.
25. Pomůcky jezdce, kterými na koně působí a jejich použití (krok, klus,cval,zastavení, couvání).
26. Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci.
27. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu.
28. Doklady jezdce a koně potřebné ke startu na závodech.
29. Jak staří koně se mohou poprvé účastnit soutěží.
30. Základní znalost pravidel.
31. Popis drezurního obdélníku a cviky.
32. Hodnocení soutěží (drezura,skok)
33. Pravidla na opracovišti.
34. Vzdálenost kavalet (pro krok, klus,cval).
Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.4.2005 .
 

Předvedení koně

Koně předvedeme ve vyhrazeném prostoru. Koně předvádíme na uzdečce a na otěžích bez jakýchkoli chráničů.

Předvedeme v kroku, na určeném místě zastavíme, koně předkročíme a postavíme do výstavního postoje. Představíme koně i vodiče a pokračujeme krokem vchod.V určeném místě naklušeme.

Je potřeba, aby vodič šel stejně jako kůň.Pozor na upravenost koně i vodiče!

Drezurní úloha

Předvádí se v drezurním obdelníku 20x40m v chodech střední krok, pracovní klus, pracovní cval.

Pozdrav provádíme vždy pravou rukou!

Ještě pozor na správné naclávání, aby koník cválal na správnou nohu nebo aby jste si toho včas všimli. Jinak, kdo se naučí nepotřebuje ani předčítače...

Drezurní úloha: viz. www.cjf.cz, vzdělávání a zkoušky.

Skoková zkouška

Provádí se jak cvalová, tak i klusová pasáž.

Parkur je o výšce 70 - 90 cm. Obsahuje 1 distanci, 1 kombinaci a kavalety z klusu.

Plánek parkuru: viz. www.cjf.cz, vzdělávání a zkoušky


Teoretická zkouška - TEST

Teorie se zkládá z testu s 35 otázek, z nichž má být min. 30 správně.

Test uchazeč píše max. 45 minut.

 

.

.

.

1) Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace?
FEI (Federation Equestre Internationale)

2) Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
ČJF (Česká jezdecká federace)

3) Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly jezdeckého sportu - FEI (Všeobecnými, veterinárními, příp. i zvláštními)

4) Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
První den drezurní zkouška, Druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross contry)
, Třetí den skoková zkouška - parkur

 

5) Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku?
Nižší soutěže do st. L - 20 x 40 m
, Vyšší stupně - 20 x 60 m

6) Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval

7) Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Koni se při skákání dává železná tyčka, v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané.

8) Ve kterém roce stáří se mohou koně účastnit poprvé skokových soutěží? 
Ve 4 letech.

9) Jaké skoky musí být na opracovišti při závodech? 
Minimálně 1 kolmá a 1 výško-šířková překážka
. Mohou být max. o 10 cm vyšší, než odpovídá stupeň obtížnosti, kterou bude kůň skákat.

 

10) Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory? 
14 - 18 let

 

11) Jaké jsou výšky překážek parkuru v jednotlivých klasických stupních obtížnosti? 
ZM - 90 cm
Z - 100 cm
ZL - 110 cm
L - 120 cm
S - 130 cm
ST - 140 cm
T - 150 cm
TT - 160 cm

 

12) Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A a C? 

 

Stupnice A

 

První neposlušnost . . . . . . . . . . . . . . 4 trestné body

Poborení prekážky pri skoku . . . . . . . . 4 trestné body

Dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny ve vodním príkopu nebo ohranicující lišty na strane doskoku . . 4 trestné body

První pád koně, jezdce nebo obou . . . . vyloucení

Druhá neposlušnost . . . . . . . . . . . . . . . vyloucení

Druhá neposlušnost pri národních závodech . . . 4 trestné body

Tretí neposlušnost pri národních závodech . . . . . vyloucení

Prekrocení prípustného casu . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení

Prekrocení stanoveného casu v základním parkuru, v prvém nebo

 

druhém kole a v rozeskakování ne na cas . . . . . 1 tr. b./4 sekundy

Prekrocení stanoveného casu v rozeskakování na cas. . 1 trestný bod/1 započatá sekunda

 

Stupnice C

 

 

Poborení prekážky pri skoku, dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny

vodního príkopu nebo latky vymezující jeho hranici na doskokové strane 4 sekundy ( 3 sekundy pro dvoufázové skákání, soutež s postupným vylucováním a ve všech rozeskakováních, které jsou hodnoceny podle tabulky C )

První neposlušnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bez penalizace

První neposlušnost s poborením . . . . . . . 6 sekund

Druhá neposlušnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloucení

Druhá neposlušnost pri národních závodech . . bez penalizace

Druhá neposlušnost s poborením . . . . . 6 sekund

Tretí neposlušnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloucení

První pád kone, jezdce nebo obou . . . . . . . . . vyloucení

V soutežích podle tabulky C není stanovený cas. Pouze je urcen prípustný cas:

2 min pro délku parkuru menší nebo rovnou 600 m

3 min pro délku parkuru vetší než 600 m.

Prekrocení prípustného casu . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloucení

 

13) Co je to martingal a k čemu slouží? 
Je to pomocná otěž. Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží.

V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen.

Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky pro otěže a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišníku.

14) Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku
Přilba - jezdecká helma, pro juniory tříbodové uchycení.

Obuv - vysoké s hladkou podrážkou a zpevňujícím lýtkem nebo nízké boty a chaps.

Oděv - triko s dlouhým rukávem, jezdecké kalhoty, které mají být elastické, dlouhé a zastrčené do bot.

15) Jaké druhy nánosníků znáš? 
Anglický, Hannoverský, Mexický, Kombinovaný

16) Popiš uzdečku a uzdu
Uzdečka - zátylník, čelenka, podhrdelník, lícnice, nánosník, udidlo, otěže.

Uzda - zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž.

17) Popiš sedlo a jeho doplňky
Sedlo - Přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky , třmenový zámek, řemeny k podbřišníku (zápinky), kostra sedla.

Doplňky - podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník.

18) Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně? 
Bandáže, chrániče šlach (kamaše), struhačky, zvony, nákolenní kamaše, čabraky na uši, gelové podložky, gumové kroužky na udidlo.

19) Popiš vodění a předvádění koně
Vodění - Koně vede pouze 1 člověk. Jde po jeho levé straně vedle předních nohou. Vodítko drží oběma rukama pro případ, že by byl kůň neklidnější. Pokud vede koně na uzdečce bez pomocných otěží, má vždy přehozené otěže přes hlavu koně, takže pravou rukou drží otěže u huby koně a levou rukou jejich konec. Kůň se může vodit na ohlávce, uzdečce nebo na štajgru. Pokud je kůň nasedlaný, musí být vždy vytažené třmeny nahoru.

Předvádění - koně předvádíme na závodech nebo na výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10 m v kroku, točí doprava, asi 35 m klus, zastaví čeká na povel k odejití, odchází v kroku.

 

 

 

20) Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní
Černá zástava moči, Schvácení kopyt, Kolika, Zánět horních cest dýchacích, Zánět šlach, Rakovina kopyt, Hříběcí nákaza, Svrab, Chřipka, Podlom, Hniloba kopyt, Plísňové onemocnění kůže

 

 

21) Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku? 
Různé typy jezdeckých přileb podle specializace výcviku, chránič brady, rukavice,ochranná vyztužená vesta, jezdecké boty.

22) Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
krok = 80 - 100 cm
klus = 120 - 140 cm

23) Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně?
Vnější otěž je při ohýbání koně přiložena ke krku a navádí ho směrem dovnitř.

24) Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?
Při vjezdu na silnici dodržuje jezdec pravidla silničního provozu, jede po pravé krajnici, ve tmě a za snížené viditelnosti je řádně označen odrazkou a světlem (baterkou). Po silnici mohou jet max. 3 jezdci s koňmi. Řídit potah povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu.

 

 

25) Vysvětli pojem chod a ruch koně
Chod - rozeznáváme podle nohosledu koně - krok, klus, cval

 

Ruch - je rychlost střídání končetin koně v určitém chodu, tedy tempo chodu - shromážděný, krátký, střední, prodloužený

 

 

26) Co je to akce?
Je to způsob zvedání končetin - nízká, vysoká

27) Popiš správný sed jezdce 
Jezdec sedí v nejhlubším místě sedla, má nastavenou správnou délku třmenů, kolena jsou přiložena k sedlu - pevný stisk stehen a kolen, holeně jsou přiloženy na podbřišníku nebo mírně za ním, pata je prošlápnutá, špička je u koně. Jezdec sedí zpříma s vypnutým hrudníkem a pružným křížem, ramena tlačí dozadu, ruka je klidná a citlivá na koňskou hubu. Otěže procházejí mezi malíčkem a prsteníkem do ruky a vycházejí mezi ukazováčkem a palcem - palec směřuje vzhůru. Ruce jsou u sebe, lokty přiloženy k tělu. Držení hlavy je vzpřímené - pohled směřuje dopředu (nikoliv dolu). Ramenní kloub, kyčelní kloub a pata tvoří jednu přímku. Sed je pevný, pružný, uvolněný.

 

28) Jaké znáš pomocné otěže?
Martingal, průvlečky, vyvazovací otěže, chambon, gogue.

29) Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně
Základní - sed(váha), holeň, ruka (otěže)

 

Vedlejší - hlas, bičík, ostruhy

 

 

30) Na které straně skoků se umísťuje červený a bílý praporek?
Červený praporek se vždy umisťuje na pravé straně skoku ze směru, ve kterém se má skok přejít.

 

Bílý praporek se pak dává na levou stranu skoku.

31) Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Licenci jezdce i koně, zdravotní průkaz koně


32) Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Jezdeckou helmu, bílou košili, bílou vázanku, červené(muži) nebo tmavě modré či černé (ženy)jezdecké sako, bílé jezdecké kalhoty, vysoké jezdecké boty.

33) Jakou ústroj musí mít jezdec v drezurních soutěžích?

Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty

 

34) Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji
Ve stáji se neběhá, nekřičí a nekouří. Do boxu ke koni smí maximálně 2 lidé. Přístup ke koni musí být klidný, ale rozhodný a koně je třeba oslovit. Ke koni je potřeba přistupovat z leva. Při ošetřování (místování, čištění aj.) musí být kůň uvázán. Vyjímku tvoří jen nemocný či zraněný kůň.

 

35) Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové hodině?
Trenér nebo cvičitel.

 

36) V kolika letech může jezdec provádět zkoušku základního výcviku?
Ve 12 letech.

37) Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu.

38) Jaké znáš základní barvy koně?
Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakoš.

 

39) Co jsou vrozené znaky u koní?
1. Odznaky na hlavě

kvítek, zahrocená hvězdička, velká hvězda, zahrocená velká hvězda, hvězda ve tvaru půlměsíce, hvězda protáhlá, hvězda proužkovitá, poloviční úzká lysina, úzká lysina, široká průběžná lysina, úzká průběžná lysina, průběžná lysina dole se rozšiřující přes nozdry, přerušená lysina a šňupka, lysina nepravidelná, průběžná pravostranná, nepravidelná průběžná lysina, horní pysk obě nozdry bílé, s tmavou skvrnou na horním pysku

2. Odznaky na nohách

korunka bílá, spěnka bílá, po spěnkový kloub bílá, nadspěnkový kloub bílá, do půl holeně bílá, po karpální kloub bílá, vysoko bílá, korunka bílá, vzadu nepravidelně vysoko bílá, spěnka bílá, vzadu nepravidelně nad spěnku bílá, spěnka bílá, vzadu i vpředu nepravidelně nad spěnku bílá, nad spěnkový kloub bílá, do půl holeně nestejně vysoko bílá, do půl holeně bílá, vpředu po karpální kloub bílá  

 

40) Co jsou získané znaky u koní?
Výžehy - dusíkem (bílé, rozžhaveným železem)

Odznak hříběcí - v sedlové poloze - č. okresu, pořadové číslo

 

Odznak chovu nebo hřebčína - na stehně nebo žuchvě

 

 

41) Popiš koně

 


42) Ošetřování koní před výcvikem a po výcviku
Koni vyčešeme hřívu a ocas , vykartáčujeme tělo, umyjeme houbičkou nozdry a oči, vyčístíme kopyta, nasedláme a nauzdíme a jdeme jezdit.

 

 


Po návratu z výcviku koně odsedláme a oduzdíme, vyčistíme tělo koně a kopyta

 


43) Základní krmivo pro koně
Rostlinné - ...

 

Živočišné – sušené mléko, živočišné mléko

 

Minerální – solný liz

 

Jadrné – oves, ječmen, otruby, kukuřiíce

 

Objemné – seno, sláma, zelená píce

 

 

44) Napájení koní 

 

Ideální je napáječka, díky níž má kůň přístup k libovolnému množství čerstvé vody.

 

Ustájený kůň spotřebuje denně průměrně 40l – 60lvody v závislosti na stáří, výkonu koně i počasí. Optimální teplota je 10 - 12 C.

 


45) Úrazy koní a jejich ošetření 
Zášlap – (druhou končetinou) desinfekce, elastický obvaz

 

 

Nášlap – (cizí těleso v kopytě) vyčistit a přiložit tlakový obvaz

 


Tržná rána – vydesinfikovat, pokud je větší, přivolat lékaře, který dá tetanus a zváží sešití

 

 

Krvácení - zastavit krvácení studenou vodou, vyčistit a přiložit tlakový obvaz

 

 

Otlaky a zduření – chladit, jakmile se ztratí, potírat mastí

 

 

Zakutí – jodová tinktura

 

 

46) Zlozvyky koní
Klkání, skřípání zuby, kopání, okusování předmětů, hrabání, tkalcování, hodinaření, vzpínání.

47) Nemoci koní a jejich léčení

 

Kolika - indikace - bolestivost v dutině břišní, prevence – dodržet pitný režim, kvalitní seno, léčba – koně vodit, popř. Lonžovat, olej

 

Zchvácení kopyt 

 

Černá zástava moči - indikace - bolestivost v dutině břišní, prevence – nepřekrmovat jádrem, léčba – koně zadekovat, přivolat lékaře, který mu píchne uvolňující injekci

 

Zánět horních cest dýchacích – indikace  - kašel, výtok z nozder, prevence – nevystavovat koně průvanu, léčba – dle vážnosti inhalace, antibiotika, určí lékař

 

Hniloba kopyt – indikace – je to šedočerná mazlavý povrch, který zapáchá, prevence – dodržet stájovou hygienu, léčba -

 

Chřipka – indikace indikace  - kašel, výtok z nozder, horečka, malátnost, prevence – nevystavovat koně průvanu, nekontaktovat koně s jinými zvířaty (přenosné), léčba – dle vážnosti inhalace, antibiotika, koně při teplotách zadekovat, bližší léčbu určí lékař

 

Tetanus indikace – ztuhlost pohybu, křeče svalů, které vedou k nemožnosti příjmu potravy, kůň stojí z široka a má ocas nahoru, ve finále uléhá a uhyne udušením, prevence – pravidlené očkování, léčba – sérum a anitibotika
 
48) Podkování, druhy podkov a ošetřování kopyt
Kování každých 6-8 týdnů. Kování: za studena, za tepla. Kopyta denně čistit, dle potřeby mazat tukem či speciálními připravky.

 

Druhy podkov – pantoflice, zámková, ozubová, pantoflice s výřezem, podkova měsíčkovitá, půlměsíček, stíhavka, polozámková se vzpruhou, podkova s hmatcem, podkova krycí

 

Bílá čára je citlivá na zakutí.

 


49) Penalizace v terénní zkoušce všestrannosti

 

Úkon

Trestné body

1. neposlušnost (vybočení nebo kruh)

20

2. neposlušnost u téže překážky

40

3. neposlušnost u téže překážky

vyloučení

5. neposlušností v Cross country

vyloučení

pád koně či jezdce

60

2. pád ve steeplechase a cross country

vyloučení

překročení časového limitu v klusovém úseku

1 za vteřinu

překročení časového limitu u steeplechase

0,8. za vteřinu

překročení časového limitu v cross country

0,4 za vteřinu

 

DREZURA -  budou zprůměrovány celkové součty známek od jednotlivých rozhodčích a tento průměr bude odečten od nejvyššího možného počtu bodů, 250. Pokud tedy dvojice dosáhne např. ve všech cvicích průměrnou známku 5, bude její drezúrní skóre 125, pokud bude průměrná známka 6, pak bude celkové hodnocení 100, atd. Odpadají tedy koeficienty násobící faktor a také desetinné čárky, protože se bude výsledné hodnocení zaokrouhlovat na nejbližší celé číslo.

 

 

PARKUR - jedno shození 5 b, první pád 30b -> druhý pád vylučuje

 

odmítnutí poslušnosti 10b. -> 20b. -> vylučuje, překročení čas.limitu : 1 sec.=1 tr.b

 

 

CROSS COUNTRY TEST: Penalizace za překročený čas bude ve všech čtyřech fázích (A,B,C,D) 1 trestný bod za 1 sekundu. Zdvojnásobují se penality za skokové chyby, tedy za první odmítnutí bude 40 tr.b., za druhé na stejné překážce 80 tr.b. a za pád 120 tr.b. Oproti dřívější praxi se tedy bude jedno odmítnutí rovnat 40 sekundám, zatímco podle starého hodnocení to bylo sekund 50. To by mohlo poněkud ovlivnit taktiku jezdců na překážkách s alternativními způsoby překonávání

 

 

 

50) Vyjmenuj základní typy překážek na parkuru

 

výškový - kolmý skok

 

šířkové - vodní příkop

 

šířkovýškové – oxer

 

ostatní - dvojbradlí, trojbradlí, bulfinč, šikmá zeď

 

 51) Jaké znáš zvláštní soutěže v parkurovém skákání?
Soutěž do prvé chyby, bariérové skákání, mini-maxi, štafetové skákání, minutové skákání, soutěž se stupňovanou obtížností, volba překážek, volba dráhy, zrcadlové skákání

52) Jak postupujeme při podávání protestu a kdo ho smí podávat? 
Protest smí podat vedoucí družstva. Námitky se podávají písemně, musí být podepsány oprávněnou osobou a předány spolu s důkazy a svědectvím předsedovi sboru rozhodčích. Poplatek ve výši 200,-Kč.Námitky se podle svého druhu podávají buď 15 - 30 minut před startem nebo do 30 minut po vyhlášení výsledků.

53) Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinacích?

 

1 cvalový: 7,5m
2 cvalový: 10,5m
3 cvalový: 14m
4 cvalový: 17,5m
5 cvalový: 21m

 

odskok nebo doskok 2 metry, 1 cvalový 3,5 metru

 

54) Jaké chyby se nejčastěji vyskytují při vedení koně na kruhu a v obloucích?
Přílišné zkracování vnitřní otěže, křížení otěží nad kohoutkem koně, nahýbání těla do středu, kůň se dívá ven, záď utíká z kruhu, kůň padá po pleci ven z kruhu

55) Co je to mimochod?
Je to zvláštní chod koně, kdy jde v klusu současně PP s PZ a potom zase současně LP s LZ. LZ+LP, PZ+PP

56) Popiš nohosled koně v kroku, klusu a cvalu
Krok (4 doby): LZ, LP, PZ, PP
Klus (2 doby): LZ + PP, PZ + LP
Cval (3 doby): LZ, LP + PZ, PP
Kůň začne cválat na vnější zadní nohu!

 


57) Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce - všeobecně? 
Při pádu jezdce z koně je nutné nejdříve zjistit, zda byl pád lehký a jezdec může pokračovat v jízdě, nebo zda je potřeba přivolat lékařskou pomoc.

 

při vyraženém dechu - silný poklep na záda

 

při zapadnutí jazyka - navrácení do správné polohy

 

při zranění končetin - fixace

 

při poranění páteře - v žádném případě nehýbat

 

při bezvědomí – kontrola dýchání a srdce, kontrola dutiny ústní

 

 

58) Úloha komisaře při jezdeckých závodech
Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodové uchycení, maximální délka biče 75cm, šporny jen tupý konec směrem dolů - 3,5cm.

 


59) Jak provedeme přechod do zastavení? 
Koně zasedneme, zároveň stiskneme kolena a holeně a zádrž obou otěží.

60) Kdo provádí kontrolu koní před drezurní zkouškou?
 Sbor rozhodčích a veterinář.

 


61) Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
37,8 C - 38,2 C

62) Jaký je počet zubů u dospělého koně? 
Hřebci - 40, klisny - 36

63) Kolik spotřebuje dospělý kůň vody na den?

 

40 – 60 litrů za den v závislosti na počasí, věk zvířete a zátěži

64) Co je to velký kruh a malý a jaký má průměr?
Velký kruh je jízdárenský cvik o průměru 20 m.

 

Malý kruh je jízdárenský cvik o průměru 6 m.

 

Jezdí se tak dlouho, dokud není veleno jinak.

65) Jaká je první pomoc po úrazu při bezvědomí jezdce a při zlomeninách?
Zkontrolovat dech a puls.

 

Resuscitace: zaklonit zraněnému hlavu, vyčistit dýchací trubice, vytáhnout jazyk, 2 vdechy na 15 stlačení hrudníku, zraněného se snažit probrat a poskytnout mu teplo a klid, při bolest zad se zraněným nemanipulovat, může mít zraněnou páteř

 

Zlomeniny: Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfikujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem

Bezvědomí: Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

66) Drezurní obdelník a jeho cviky

 

 
67)V jakých písmenech provedeme změnit směr?

 HXF nebo KXM

 
68) Kolik dní trvá březost klisny

 333 dní, 11 měsíců +- 10 dní

 
69) V kolika měsících se odstavuje hříbě?

 V 6 měsících

 
70) Vyjmenuj jízdárenské cviky

 Velký kruh, malý kruh, obloukem změnit směr, od stěny ke stěně, ze středu, v půli jízdárny, diagonálou změnit směr, vlnovka o 3 či 5 obloucích, dva velké kruhy, kruhy změnit

 71) Kolik soutěží se může za jeden den kůň zúčastnit?

 Maximálně 2

 

72) Čím se vyznačuje Arabský kůň?

 Štičí hlavou